Content image

Leerplicht

Kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Door de leerplicht zijn alle kinderen verplicht om uiterlijk op de eerste dag van de maand nadat zij 5 zijn geworden naar school te gaan. Ze moeten doorleren tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hoewel de leerplicht ingaat op het moment dat een kind 5 jaar wordt, gaat 99% van de kinderen al op 4-jarige leeftijd naar school.

Verlof buiten de schoolvakanties
Ouders die voor hun kind een vrijstelling van schoolbezoek willen aanvragen, dienen hiervoor een verlofaanvraag in bij de locatieleider van de school. Deze is op de hoogte van eventuele bijzonderheden en beoordeelt of het een gegronde reden is voor verzuim.

Als ouders voor meer dan 10 dagen per jaar vrijstelling aanvragen, is de locatieleider verplicht de aanvraag aan de leerplichtambtenaar voor te leggen. Hij/zij beslist of de aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing over de vrijstelling kunnen hiervoor schriftelijk een bezwaar indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Van spijbelende leerlingen doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) houdt toezicht op het verzuim.