Content image

De Hasselbraam


'De Hasselbraam' in de wijk Voorhof is een nieuwe naam voor een oude bekende. Tot 1 augustus 2005 heette de school 'de Hobbit locatie Heelblaadjespad'. Om een eind te maken aan de verwarrende situatie dat er twee scholen met dezelfde naam waren, is gekozen voor een naamsverandering en heet de school 'de Hasselbraam'. De naam is afkomstig uit 'Pluk van de Petteflet' van Annie M.G. Schmidt.

'Zolang je Hasselbramen of jam daarvan eet,
blijft het kind in je bewaard !'

'De Hasselbraam' telt in cursusjaar 2014-2015 2 kleuter groepen, 3 onderbouw - en 3 bovenbouw groepen. In totaal gaan er op deze locatie zo'n 197 kinderen naar school, rond de zomer van 2015 zijn dit door de instroom van nieuwe kleuters zo'n 215 kinderen!

Uitgangspunten
  • goede en brede verstandelijke vorming
  • aandacht voor sociale, emotionele en creatieve vorming
  • ontwikkeling van creatief denken en handelen
  • ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Jenaplan
In de werkwijze op 'de Hasselbraam' zijn veel elementen van het Jenaplan terug te vinden. Dit uit zich onder meer in het werken met stamgroepen; in deze vorm zitten kinderen van verschillende leeftijden, evenredig verdeeld naar leeftijd, bijeen. We onderscheiden kleutergroepen (jongste en oudste kleuters), onderbouwgroepen (groep 3, 4 en 5) en bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8). Zolang kinderen deel uitmaken van een bepaalde bouw, blijven zij in dezelfde stamgroep.

Binnen de stamgroepen neemt de sociale, emotionele en creatieve vorming een belangrijke plaats in. Door samen te werken, te spelen, te spreken en te vieren leren de kinderen veel, ook van elkaar !
In de onderbouw en de bovenbouw kennen we naast de stamgroepen de instructie groepen. Een instructiegroep wordt gevormd door de kinderen van een bepaald leerjaar; zo is er een 3e jaars, 4e jaars, enz. tot en met 8e jaars instructiegroep.

In deze instructiegroepen vindt vooral uitleg en kennisoverdracht plaats. Uitwerking van opdrachten, creatieve vakken, kringsituaties, enz. vinden plaats in de stamgroep. In de praktijk betekent dit, dat de kinderen in de onder- en bovenbouw wisselen van stamgroep naar instructiegroep. De wisselmomenten zijn beperkt en gekoppeld aan bijvoorbeeld de ochtendpauze.
Daarnaast kent elke dag een vaste structuur, zodat het wisselen zeer snel als vanzelfsprekend wordt ervaren. Globaal kan gesteld worden dat de helft van de tijd wordt doorgebracht in de stamgroep en de andere helft in de instructiegroep.

Door deze organisatie vorm is enerzijds de kennisoverdracht gewaarborgd (instructie groepen) en anderzijds is er in de stamgroepen gelegenheid aandacht te schenken aan de eerder genoemde uitgangs punten. Tevens kunnen kinderen in de stamgroep extra hulp krijgen als dat gewenst is.
Uit ervaring is gebleken dat deze werkwijze een goede basis legt voor een soepele aansluiting op het voortgezet onderwijs.