Content image

Ouderparticipatie

Om het onderwijs voor een kind tot een succes te maken hebben ouders en school elkaar nodig. Uit onderzoek blijkt dat ouders de schoolloopbaan van hun kind positief kunnen beïnvloeden. Door verwachtingen uit te spreken of belangstelling te tonen voor wat hun kind meemaakt op school. School en thuis zijn geen gescheiden werelden. Wat op school gebeurt heeft invloed op hoe het kind thuis is. Natuurlijk is omgekeerd ook het geval. Daarom is er afstemming tussen thuis en school nodig.

Dit kan door de betrokkenheid van ouders bij school vorm te geven. Op de locaties van de Stichting OBSG Leiderdorp vinden dagelijks tal van activiteiten plaats. We proberen de ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het onderwijs op school. Dit kan door het daadwerkelijk assisteren op school tijdens de handvaardigheid lessen, het bijhouden van de bibliotheek, het meegaan met excursies, etc.

Binnen de Stichting OBSG Leiderdorp praten ouders en medewerkers mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs en het te voeren beleid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Medezeggenschap vindt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). De GMR is het inspraakplatform op bestuursniveau met instemmingsbevoegdheid of adviesrecht bij een groot aantal zaken.
De taak van de GMR is advies uitbrengen aan het bestuur over zaken als schoolplan, formatieplan, uitwerking van regelingen. Taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De GMR vergadert eenmaal per 6-7 weken en bestaat uit vertegenwoordigers van ouders (4) en personeel (4) van de vier locaties.

Medezeggenschapsraden
Met ingang van 1 augustus 2007 zijn per locatie afzonderlijke MR'en of deelraden ingesteld. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in reglementen, de vergader frequentie is eenmaal per 8 weken. De Medezeggenschapsraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders (2) en personeel (2).
Twee afgevaardigden van de MR, één lid namens de personeelsgeleding en één lid namens de oudergeleding, hebben zitting in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gehele Stichting OBSG Leiderdorp.

Ouderraden
Op alle locaties is een enthousiaste Ouderraad werkzaam. De ouderraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders. De raad spant zich in voor de belangen van de kinderen. Daarnaast tracht de raad de contacten tussen school en ouders te bevorderen. De ouderraad vergadert met een vaste regelmaat, waarbij ook een vertegenwoordiging van het personeel aanwezig is. Eenmaal per jaar legt de OR in een verslag verantwoording af over het werk in het afgelopen schooljaar.
De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders van alle leerlingen. Deze financiële bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot onze scholen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten en voorzieningen die niet onderwijsgebonden zijn, zoals Sinterklaas, Kerst, speldag, lunches, de schoolreis etc.