Content image

Kwaliteit

Het uitgangspunt is dat scholen en hun bestuur zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun producten en die kwaliteit ook waarmaken. Er zijn een viertal wettelijke instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te sturen:

Schoolplan
In het Schoolplan beschrijft de school een keer in de vier jaar de hoofdlijnen van het eigen beleid. Dat betreft in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. Naast deze verplichte thema's is er ruimte voor specifieke informatie van scholen. Het schoolplan geeft daarmee inzicht in de door de school gemaakte keuzes . Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderwijsprogramma en de bijzondere voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke behoeften. Met het schoolplan legt een school ook verantwoording af aan de inspectie over het gevoerde beleid.

Schoolgids
De Schoolgids is een jaarlijkse uitwerking van het schoolplan voor ouders en leerlingen. Hierin beschrijft de school het eigen functioneren en rapporteert zij over de bereikte resultaten. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van eindtoetsen of examens die worden afgezet tegen de resultaten van soortgelijke scholen of resultaten van toetsen die de groei van leerlingen zichtbaar maken. De schoolgids stelt ouders en leerlingen beter in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken. De gids bevat in ieder geval informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop onderwijstijd wordt benut, de vrijwillige bijdrage van ouders en de rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag.

Jaarverslag
Vanaf 2006 zijn basisscholen in Nederland verplicht verantwoording af te leggen over de gevoerde beleid door middel van het publiceren van een Jaarverslag.
Door het ministerie van OC&W is een vaste indeling van de Jaarverslagen voorgeschreven zodat vergelijk tussen instellingen ook mogelijk is. Naast informatie over de scholen en het gevoerde beleid is de Jaarrekening een vast onderdeel van het Jaarverslag.

Download het jaarverslag hier

Klachtenregeling
De Klachtenregeling is een aanvulling op bestaande mogelijkheden van inspraak en meebesturen. Het is een regeling voor klachten over het bevoegd gezag en allen die voor en in de school werkzaam zijn. De regeling moet ervoor zorgen dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost op de school waar ze zijn ontstaan.