Content image

Zorg

Onze scholen bieden de kinderen uitgebreide zorg tijdens hun schoolloopbaan. De leerkracht zorgt hierbij voor invulling en uitvoering van het onderwijs binnen de groep. Waar nodig geeft de leerkracht extra begeleiding aan individuele leerlingen of een groepje van leerlingen. Het signaleren van problemen is in eerste instantie de taak van de groepsleerkracht. Deze bespreekt de problemen, na overleg met de ouders, in een leerlingenbespreking binnen het team.

Als de aard van de problemen niet duidelijk is of als een en ander te complex is, kan de hulp van deskundigen buiten de school worden ingeroepen. Dit vindt altijd in overleg en na verkregen toestemming van de ouders plaats. In overleg met o.a. de ouders wordt een begeleidingsplan opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk getracht de hulp op school en kortdurend te laten zijn.

Leerlingvolgsysteem
Door het hanteren van moderne onderwijsmiddelen, werken we voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Om de vorderingen van de kinderen goed te kunnen volgen en om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hanteren we op onze scholen een leerlingvolgsysteem.

Dit leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om systematisch de leervorderingen over langere periodes en over meerdere jaren te volgen en daar de onderwijspraktijk op af te stemmen. Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van kinderen vindt onder meer plaats aan de hand van o.a. observaties (kleuters) en toetsen die bij de gehanteerde methodes (onder en bovenbouw) worden gebruikt.