Content image

Passend Onderwijs

Passend onderwijs in een notendop
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen en dat hen uitdaagt om steeds een stap extra te zetten. De huidige organisatie van de extra onderwijsondersteuning biedt daarvoor onvoldoende mogelijkheden.
Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leraren en gemeenten. Schoolbesturen werken hierbij samen in een samenwerkingsverband. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs (so). Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het so bestaan.

Zoveel mogelijk regulier onderwijs
De Wet Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Weer Samen Naar School (WSNS) regio Leiden ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen in de groep. Bijna alle basisscholen van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem (Alkemade), Oegstgeest en Wassenaar zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband.

De gezamenlijke schoolbesturen ontwerpen op dit moment een nieuwe manier van toewijzing van extra ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is om, waar mogelijk, thuis nabij onderwijs te realiseren in samenspraak met ouders. Een kind hoort als het kan 'bij moeder om de hoek naar school te gaan'.

Wilt u meer weten? Kijk op de website:
Passend Onderwijs.nl
PO Raad.nl
Steunpunt Passend Onderwijs.nl !

Als u het met het advies van de school eens bent, kunt u zich gaan oriėnteren op de nieuwe speciale school (SO) of speciale basisschool (SBO). U wordt daarbij geadviseerd door een deskundige uit het speciaal (basis) onderwijs. Deze deskundige weet wat de speciale school te bieden heeft en op welke wijze antwoord gegeven wordt op de vragen van uw kind. De basisschool zal daarna een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband PPO. Als alle stappen in het proces goed genomen zijn, wordt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven.
Vervolgens maakt u samen met de basisschool en de S(B)O-school afspraken over de overgang.

Als u het niet eens bent met het advies…
Belangrijk is te weten dat onze school verantwoordelijk is voor goed onderwijs en de beste plek voor uw kind. Mocht u het niet eens zijn met onze ondersteuning en adviezen dan kunt u een second opinion aanvragen via het samenwerkingsverband PPO regio Leiden.
Als er dan nog geen overeenstemming is zijn er vervolgens nog drie mogelijkheden: een klacht bij het bestuur van de school; een klacht bij het samenwerkingsverband PPO; een bezwaarprocedure tegen besluiten van het samenwerkingsverband PPO; een beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter.