Content image

Kerndoelen

In de wet is vastgelegd dat de basisschool bepaalde zaken aan kinderen moet leren, zodat alle kinderen aan het eind van de basisschoolperiode dingen kennen en kunnen, waardoor een goede aansluiting met het vervolgonderwijs wordt gewaarborgd.

Kerndoelen
De Kerndoelen geven aan wat de school uw kind moet leren op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen, oriŽntatie op jezelf en de wereld en bewegingsonderwijs. Leerlingen moeten bijvoorbeeld een brief of een andere tekst kunnen schrijven zonder spelfouten en met goedlopende zinnen. Met rekenen moeten ze bijvoorbeeld de tafels kennen en snel kunnen optellen en aftrekken met getallen tot 100. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze deze doelen willen bereiken met hun leerlingen. De inhoud van het leer- en ontwikkelingsproces is beschreven in door het ministerie van OC&W vastgestelde kerndoelen. De inhouden en doelen worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd en moeten verbinding hebben met het dagelijks leven en worden in samenhang aangeboden. Taal bijvoorbeeld komt voor bij alle vakken; aandacht voor cultuur is niet beperkt tot het kunstzinnig domein en omgaan met informatie technologie geldt voor alle gebieden.

Leergebieden
Nederlandse taal
 • Mondeling
 • Schriftelijk
 • Taalbeschouwing

Engelse taal Rekenen / wiskunde

 • Wiskundig inzicht en handelen
 • Getallen en bewerkingen
 • Meten en meetkunde

OriŽntatie op jezelf en de wereld

 • Mens en samenleving
 • Natuur en techniek
 • Ruimte
 • Tijd

Kunstzinnige oriŽntatie

 • Bewegingsonderwijs


Vaardigheden
Naast de leergebieden zijn er activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en niet ondergebracht kunnen worden bij de eerder genoemde leer- en vormingsgebieden.

goede werkhouding gebruik van leerstrategieŽn
reflectie op eigen handelen
leren uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
respectvol luisteren en kritiseren van anderen
verwerven en verwerken van informatie
ontwikkelen van zelfvertrouwen respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar
zorg voor en waardering van de leefomgeving